ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

H εταιρία Δ. Κορτέσης & Σία Ε.Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις επιπτώσεις που δύναται να έχει η διασπορά μίας πανδημίας, και με πλήρη αίσθηση τόσο της ατομικής όσο και της κοινωνικής ευθύνης που την διέπει, εφαρμόζει κάθε μέτρο και οδηγία του Εθνικού Οργανισμού Υγείας Ε.Ο.Δ.Υ & εναρμονίζεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία με σκοπό:

  1. Την μέγιστη ασφάλεια των εργαζόμενων της και
  2. Την απρόσκοπτη παροχή των Υπηρεσιών της στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας με απόλυτη ασφάλεια, προς τους πελάτες της.

Με επαγρύπνηση για την συνεχή ενημέρωσή της, ως προς τις τελευταίες εξελίξεις της κάθε πανδημίας, προωθεί την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Στην επικαιροποίηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ως προς την αξιολόγηση του κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας.
  • Στη ενημέρωση των εργαζομένων της για τον κίνδυνο λοίμωξης και για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ καθώς και της κείμενης νομοθεσίας.
  • Στην λήψη κατάλληλων οργανωτικών μέτρων
  • Στην λήψη κατάλληλων μέτρων περιβαλλοντικής και ατομικής υγιεινής,
  • Στην χορήγηση των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και την επίβλεψη της ορθής χρήσης τους.

Και ενθαρρύνει :

  • Την συμμετοχή των εργαζομένων για την υποβολή των προτάσεων τους που αφορούν θέματα υγείας και ασφάλειας με στόχο την μείωση του επιπέδου άγχους μεταξύ αυτών και του πληθυσμού γενικότερα.

Διά της παρούσης Πολιτικής, η Διοίκηση της Δ. Κορτέσης & Σία Ε.Ε. εκφράζει τη βούλησή της, ώστε το προσωπικό της εταιρίας να συμμορφώνεται ως προς τις σχετικές απαιτήσεις της Πολιτικής Αντιμετώπισης Πανδημίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας και τις εκάστοτε οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Υγείας Ε.Ο.Δ.Υ.

Ο Γενικός Διευθυντής
Διαμαντής Κορτέσης

Μάης 2020