ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η ανάπτυξη, εφαρμογή, διατήρηση, και συνεχή βελτίωση του Συστήματος της Εταιρείας Δ. Κορτέσης & ΣΙΑ Ε.Ε και η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015 αντίστοιχα, βασίζεται στην ανάλυση των διεργασιών και της αλληλεπίδρασή τους, μέσα στο πλαίσιο δραστηριοποίησης της Εταιρείας, τις συνθήκες που την επηρεάζουν, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο καθώς και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών (προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και τρίτοι εμπλεκόμενοι).

Η Εταιρεία έχει προσδιορίσει όλες τις ανάγκες για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος και στο πλαίσιο αυτό έχει εφαρμόσει τα ακόλουθα:

 • Έχει αναπτύξει Διάγραμμα Αλληλοεπίδρασης Διεργασιών όπου προσδιορίζονται τα εισερχόμενα κάθε διεργασίας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα (εξερχόμενα).
 • Το Διάγραμμα Αλληλοεπίδρασης Διεργασιών έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να παρουσιάζεται η αλληλουχία των διεργασιών και η αλληλοεπίδρασή τους.
 • Έχει αναγνωρίσει και εκτιμήσει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους.
 • Έχει ορίσει και εφαρμόζει δείκτες απόδοσης των διεργασιών και μέτρησης των περιβαλλοντικών στόχων προκειμένου να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητά τους. Τα αποτελέσματα των δεικτών συζητούνται στην ετήσια ανασκόπηση του Συστήματος.
 • Έχει προσδιορίσει τους πόρους που απαιτούνται για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των διεργασιών. Η επάρκεια των πόρων εξετάζεται στην ετήσια ανασκόπηση του Συστήματος.
 • Έχει αποδώσει αρμοδιότητες και υπευθυνότητες με σκοπό την βέλτιστη και εύρυθμη λειτουργία των διεργασιών. Έχει αναπτυχθεί σχετική διαδικασία με τίτλο QMP-01 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ».
 • Έχει προσδιορίσει τους Κινδύνους που μπορεί να εκδηλωθούν και τις Ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν σχετικά με:
 1. την εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών,
 2. την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και
 3. την εκδήλωση περιβαλλοντικών συμβάντων και των συνεπειών τους.
 • Οι Απειλές που έχουν αναγνωριστεί και οι Ευκαιρίες που έχουν παρουσιαστεί συζητούνται στην ετήσια ανασκόπηση όπου πιθανώς λαμβάνονται αποφάσεις για μέτρα αντιμετώπισης Απειλών και ενέργειες αξιοποίησης των Ευκαιριών. Έχει αναπτυχθεί σχετική διαδικασία με τίτλο QMP-08 «ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΝΔΥΝΕΥΣΗΣ».
 • Αξιολογεί το σύνολο των διεργασιών της που καλύπτονται από το Σύστημα και εάν απαιτείται εφαρμόζει τις αναγκαίες αλλαγές προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση και οι αποφάσεις για τις αλλαγές συζητούνται στην ετήσια ανασκόπηση του Συστήματος. Έχει αναπτυχθεί σχετική διαδικασία με τίτλο QMP-04 «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ».
 • Φροντίζει για την μείωση της επίδρασης στο περιβάλλον. Η επίτευξη του ελέγχου και της μείωσης της επίδρασης στο περιβάλλον, εφαρμόζεται μέσω της διαχείρισης των Απειλών και των Ευκαιριών QMP-08 «ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΝΔΥΝΕΥΣΗΣ», την μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ESP-01 «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» και της συλλογής και αξιολόγησης των παρατηρήσεων Τρίτων σχετικά με τη συμπεριφορά έναντι του περιβάλλοντος QMP-07 «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ». Σχετικές διαδικασίες έχουν αναπτυχθεί και τα αντίστοιχα αρχεία τηρούνται.

Για την υλοποίηση των παραπάνω εφαρμόζεται η μεθοδολογία PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA) η οποία χρησιμοποιείται τόσο για την αξιολόγηση των διεργασιών όσο και του ιδίου του Συστήματος.

Οι διεργασίες αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και κάθε διεργασία μπορεί να αποτελεί εισερχόμενο για μια άλλη και τα εξερχόμενά της να είναι εισερχόμενα μιας επόμενης διεργασίας. Η μεθοδολογία PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA) μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

 • Plan (Σχεδιασμός): καθιέρωση των στόχων Περιβάλλοντος, των αναγκαίων διεργασιών για την υλοποίησή τους, των απαιτούμενων πόρων, τις Πολιτικές και τη στρατηγική της εταιρείας.
 • Do (Εκτέλεση ή Υλοποίηση): εφαρμογή των όσων έχουν σχεδιαστεί.
 • Check (Έλεγχος): παρακολούθηση και όπου είναι δυνατόν μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε σχέση με τις πολιτικές, τους στόχους, τις απαιτήσεις και αναφορά των αποτελεσμάτων του ελέγχου.
 • Act (Δράση): ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, όπου είναι αναγκαίο.

Ο Γενικός Διευθυντής
Διαμαντής Κορτέσης