Η Φιλοσοφία μας

 • Κατανόηση των Αναγκών
 • Παροχή Λύσεων & Προτάσεων (need behind the need)
 • Δημιουργία Σχέσεων Εμπιστοσύνης
 • Ενίσχυση Μακροχρόνιων Συνεργασιών
 • Συμβολή στην ποιότητα της φροντίδας του Ασθενούς (Quality of Care)
 • Επιλογή προμηθευτών που επενδύουν :

  1. Στην Ασφάλεια του ασθενούς
  2. Την Κλινική απόδοση
  3. Την Πολιτική Ποιότητας Υπηρεσιών

  …και επαναξιολογούμε ετησίως κάθε προμηθευτή με θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων

 • Ασφάλεια στην τεχνική υποστήριξη με βάση:

  1. Την συνεχή μας τεχνική κατάρτιση από τους κατασκευαστικούς οίκους
  2. Σύγχρονου τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης & πραγματοποίηση ελέγχων μέσω:

  Ι. Διακριβωμένων οργάνων
  ΙΙ. Μετρητή  Ρευμάτων Διαρροής (IEC60601- 3rd Edition)
  ΙΙΙ. Tests Protocols των οίκων κατασκευής &
  IV. Εφαρμογής  μέσω πιστοποίησης ISO διαδικασιών ασφαλούς συλλογής, διαχείρισης και απολύμανσης των προς τεχνικό έλεγχο ιατρικών συσκευών.

 • Ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας με:

  1. Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων
  2. Εργονομικό Σχεδιασμό Θέσεων Εργασίας
  3. Διάθεση πόρω
  4. Επικοινωνία-Συμμετοχή & Διαβούλευση
  5. Παρακολούθηση της κείμενης νομοθεσίας  &
  6. Συνεχή Εκπαίδευση

 • Ασφάλεια στην Περιβαλλοντική Διαχείριση μέσω :

  Ι. Εναλλακτικής Διαχείρισης των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών βάσει του (ΦΕΚ 1625Β/11.10.2010) &

  ΙΙ. Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) βάσει του Ν.2939/2001 και του Π.Δ. 117/2004, εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 • Ασφάλεια στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων μέσω:

  1. Πολιτικής Διαχείρισης  της Ιδιωτικότητας,

  2. Τεχνικών Μέτρων Ασφαλείας Διαχείρισης πληροφοριών

  3. Ευαισθητοποίησης του προσωπικού

 • Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας:

  1. ISO 9001:2015

  2. ISO 13485: 2012

  3. ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004)

  4. Διαχείριση επικινδυνότητας βάση προτύπου ISO 14971: 2007