Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία Δ. Κορτέσης & Σία Ε.Ε. εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 13485: 2016 και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004): Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Σκοπός του Συστήματος Ποιότητας είναι η διασφάλιση ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία ικανοποιούν τις ανάγκες και απαιτήσεις των Πελατών της και είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις κοινωνικές επιταγές στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Στο πλαίσιο του Συστήματος Ποιότητας εφαρμόζεται και η διαχείριση επικινδυνότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες βάσει εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας και προτύπων, από τους αντίστοιχους κατασκευαστές και λοιπούς ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους φορείς. Η διαχείριση επικινδυνότητας βασίζεται στο πρότυπο ISO 14971: 2007, ενώ λαμβάνει υπ’ όψιν και τις αρχές που θέτει το πρότυπο ISO 33000: 2009

Η Διοίκηση της Δ. Κορτέσης & Σία Ε.Ε. δεσμεύεται για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, αλλά και για τη συνεχή βελτίωσή του, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα μέσα και τους αναγκαίους πόρους και λαμβάνοντας κάθε φορά υπ’ όψιν της τις ανάγκες των Πελατών της και τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Σε ετήσια βάση ορίζουμε συγκεκριμένους στόχους ποιότητας. Αυτοί κοινοποιούνται προς όλους τους εργαζόμενους, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχεται ο βαθμός επίτευξής τους.

Διά της παρούσης Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση της Δ. Κορτέσης & Σία Ε.Ε. εκφράζει τη βούλησή της, ώστε το προσωπικό της εταιρίας να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας και τις υποδείξεις του εκπροσώπου της για θέματα Ποιότητας.